Facebook

Logga in
?
Glömt?Logga in

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
ARTICLE
614
2e0613d81ef65a567b7f703d2fde85bf
Tillbaka (UPD: 2012-06-01 07:28:05)

Årsstämma i Enköping Fotboll AB

Rätt att deltaga vid stämman

För att ha rätt att deltaga vid stämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av bolaget förda aktieboken den 15:e juni 2012, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 15:e juni 2012.

Anmälan om deltagande sker per telefon 070-732 87 35 (Lennart Norling) eller via e-post till info@esk.nu  eller till l.norling@telia.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Val av sekreterare vid stämman
4.    Upprättande och godkännande av röstlängd
5.    Godkännande av framlagt förslag till dagordning
6.    Val av en justeringsman
7.    Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
8.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9.    Beslut om ;
a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning
b)    disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen   
c)    ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter

10.    Ändring av bolagsordning
11.    Val av ; styrelseledamot och suppleant
12.    Entledigande av revisor
13.    Övriga frågor
14.     Stämmans avslutande

Styrelsen

Posten senast uppdaterad 1 jun 2012 kl. 07:28

51