Öppen Fotboll

Om ni har frågor så kontakta gärna Torgny Carlsson, 0733-984978 eller mail: Torgny.carlsson@hotmail.se

ESK:S POLICY FÖR LIKABEHANDLING INOM ÖPPEN FOTBOLL

Denna policy har utgått från Riksidrottsförbundets, dokument ”Idrotten vill” och riktlinjerna som gäller barnidrott[1].

Policy och uppföljningsplan beskriver hur Policyn genomsyrar Öppen fotboll och hur den implementeras och genomsyrar aktiviteter som anordnas av Öppen fotboll. Policy tydliggör hur detta förverkligas av ledare för Öppen fotboll. Uppföljningsplanen beskriver hur uppföljningen sker och hur avvikelserapportering går till.

Aktiviteterna som anordnas är Öppna för alla och gratis. Som ledord i aktiviteterna skall följande framhållas:

  • Glädje
  • Respekt
  • Ansvar

Öppen fotboll accepterar inte diskriminering, i verksamheten råder jämställdhet och likabehandling. Alla ledare och deltagare har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Inom Öppen fotboll är det viktigt att uppmärksamma om mobbning och kränkning uppstår. Den utsatta har alltid rätt att framföra detta.

UPPFÖJNINGSPLAN/HANDLINGSPLAN

Vad följs upp, hur, av vem och med vilken regelbundenhet sker uppföljning av policy?
Avvikelser från Policy rapporteras till Projektledare för Öppen Fotboll eller av Projektledaren utsedd person /-er. Uppföljning av dokumentet skall ske kontinuerligt i samråd med projektledning 1 gång per år varav detta utgör starttidpunkten för den första uppföljningen där den nya policyn är antagen.

Alla ledare för Öppen fotboll har ett ansvar att rapportera diskriminering eller kränkande behandling inom all verksamhet som ESK ansvarar för. Detta sker genom att; Alla ledare för Öppen fotboll är ansvariga för att på en gång aktivt ingripa och rapportera.

Hur möjliggör ESK för upptäckt av avvikelse?
Observationer sker under aktivitetens utförande av ledare. Men även genom andra kontakter med så som skolan, fritidsgårdar och föräldrar. Projektledare och aktivitetsledare träffas regelbundet och då ofta i samband med utövandet. Dessutom sker utbyte av information löpande genom Messenger.

Hur rapporteras avvikelse från policy?
Ansvarig/mottagande av avvikelserapporten ska tillsammans med rapportören sätta sig in i händelsen, deltagande ska sedan kunna ske tillsammans med de inblandade parterna. Handlingsplan och uppföljningsplan upprättas i förekommande fall.
I åtgärdsplanen ska följande åtgärder finnas, genomförande, uppföljning och utvärderingen av åtgärd. Allt detta ska dokumenteras.

[1] Idrotten vill-idrottsrörelsens idéprogram Riksidrottsförbundet 2009

Vår verksamhet har observerats av Svenska Fotbollsförbundet under parollen ”Alla är olika – Olika är bra” som gett oss ett bidrag till vår verksamhet.

”Svensk fotboll tackar för ert stora engagemang och enastående verksamhetsarbete och för er ansökan om medel i projektet ”Alla är olika – olika är bra”. Ansökningar har granskats av juryn bestående av: Sevana Bergström, Uppsala, Pär Johansson, Hudiksvall, Marie Avander, Svenska Spel, Teddy Falkenek, ICA, Jonas Gardell, Stockholm och Håkan Sjöstrand, Generalsekreterare SvFF och ordförande.”

ÖppenFotboll är ett utvecklings- och samverkanskoncept efter initiativ från ESK Fotboll som upplevelseförvaltningen stödjer genom konceptet för öppen aktivitet. Tanken är att erbjuda ungdomar från 7 till 17 år möjlighet att prova på fotboll gratis utan att behöva vara medlem i en förening.

SYFTE

”ÖppenFotboll är ett socialt och mångkulturellt projekt med syfte att skapa möjligheter till spontanidrott, integration och positiva möten utan att kräva medlemskap i en idrottsförening”.

Projektet skall ge en långsiktig plan för sysselsättning för ungdomar att engagera sig i fotbollsaktiviteter i områden där de bor. Projektet kommer har nu startats upp smalt för att sedan utvecklas efter den efterfrågan/behov/erfarenhet som kommer att göras.

MÅL

Mål med ÖppenFotboll är att ge fler möjlighet att engagera sig i fotbollsaktiviteter samt ge ESK möjlighet att som största idrottsklubb i kommunen:

Intressera ungdomar o föräldrar för föreningslivet

Öka samarbete med olika organisationer

Stärka samarbetet med företag/myndigheter i regionen

Utveckla ungdomar som önskar fortsätta/satsa med organiserad fotboll i en fotbollsklubb 

Ge ESK möjlighet att sysselsätta/utveckla egna spelare från juniorleden i ledarroller. Allt detta för att ge fotboll en ärlig chans, ÖppenFotboll.

SOM LEDORD I AKTIVITETERNA SKALL FÖLJANDE FRAMHÅLLAS:

  • Glädje
  • Respekt
  • Ansvar

Följ projektet:

-Öppen Fotboll på Facebook: Klicka HÄR

-Öppen Fotboll på Twitter: @oppenfotboll

-Öppen Fotboll på Instagram: oppenfotboll 


Öppen Fotboll, i samarbete med:

863
850